Human

Are we facing a Ballardian dystopian future of waning human touch?